Truyện tranh: Legion Commander – Nơi đầu ngọn giáo

Nguồn: Dota2 Community VN

Truyện tranh: Axe – Tòa thành cuối cùng (Phần cuối)

Nguồn: Dota2 Quotes

Truyện tranh: Axe – Tòa thành cuối cùng (Phần 1)

Nguồn: Dota2 Quotes